Státní okresní archiv Znojmo

Místní národní výbor Višňové

Otevřít
Tematický popis: Výkaz vydaných domovských listů 1948, hlavní účetní knihy 1947-1949, hlavní pokladní deník 1946-1949, obecní rozpočty a výroční účty 1945-1951, kniha zápisů ze schůzí obecní rady a rady MNV 1938-1939, 1946-1950, zápisy ze schůzí výboru žen při MNV 1960-1965, katastrální záležitosti 1963, hlavní účetní knihy 1950-1952, knihy příjmů a vydání 1958-1965. pokladní deník 1950, deníky 1959-1965, výroční účet 1949. Přírůstek: zápisy ze schůzí rady 1977-1986, komisí 1960-1985, výboru žen 1960-1964, konfiskace 1945-1972, cihelna 1958-1955, předání majetku z ONV na MNV 1960, rozbory hospodaření (neúplné) 1960-1978, majetkoprávní záležitosti 1960-1979, změna hranic katastru 1962-1972, ekologické záležitosti 1962-1981, vodohospodářské záležitosti 1962-1982, stavební záležitosti 1962-1982, technická památka (větrné kolo) 1964, pozemkové záležitosti 1965, 1976-1982, předání správy hřbitova 1966, pasport místních komunikací 1968, oběti války 1968-1974, památky v obci 1971-1984, dozimetrická stanice 1975, souborná zpráva o obci 1982, zprávy o činnosti MNV 1983-1985, hlavní účetní kniha 1946, knihy příjmů a vydání 1966-1976, deníky 1956-1975, rozpočty (neúplné) 1946, 1956-1976, parcelace velkostatku - revize 1. pozemkové reformy 1945-1946, zápisy ze schůzí rady, pléna a komisí MNV 1946-1990, dodávky zemědělských výrobků 1957, účetní záležitosti 1977 -1994, jednací řády MNV 1981-1983, volby 1990, převody správy národního majetku 1960-1990, zemědělské a pozemkové záležitosti 1958-1990, stavební záležitosti 1963-1981, bytové hospodářství 1963-1987, veřejné osvětlení 1982-1985, elektrické vedení 1984-1988, drobné provozovny MNV 1965-1990, přístavba a rekonstrukce ZDŠ 1977-1983, víceúčelové zařízení 1987-1988, kulturní zařízení v obci 1981-1990, kulturní památky 1981 -1988, soupis hrobů b.d., matriční záležitosti 1949-1984, JEP 1974 -1986, rozpočty 1983-1990, geometrické plány 1963-1976, snímky pozemkové mapy 1977-1986, evidence nemovitostí - mapa 1966-1990, publikace 750 let obce Višňové 1982-1985, fotografie (1950-1989), přílohy ke kronice obce - fotoalba 1977-1989, kronika SPOZ 1986-1990, přílohy ke kronice obce 1983, kronika obce 1956-1976, program obnovy vesnice 1991, historie obce - koncept b.d., fotografie (památky, významné budovy, kulturní a společenské akce) 1956-1979.
Archiv:
Datace:
(1938) 1945 - 1990 (1994)
Původce:
Místní národní výbor Višňové (okr. Mor. Krumlov - od roku 1960 okr. Znojmo) matriční obvod k 1.1.1986: Višňové, Džbánice, Medlice, Horní Kounice, Tavíkovice, Trstěnice, Čermákovice matriční obvod: Višňové, Trstěnice, Džbánice, Horní Kounice, Medlice, Dobronice, Přeskače, Čermákovice, Horní Dunajovice a Tavíkovice obvod stavebního úřadu: Višňové, Skalice, Ratišovice, Újezd, Přeskače, Morašice, Horní Dunajovice, Stupešice, Dobronice, Horní Kounice, Trstěnice, Domčice, Křepice, Tavíkovice, Čermákovice, Džbánice, Mikulovice, Běhařovice, Medlice
Místo vzniku:
Zahrádka u Pošné
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Vítonice

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí místní správní komise, rady, pléna a komisí MNV 1946, 1949-1976, hlavní účetní knihy 1946-1953, pokladní deník 1950-1953, podací protokoly 1945-1976, rejstřík k podacímu protokolu 1950, předání obecní správy 1947, voličské seznamy 1948, spisy osídlení obce, soupisy nepřátelského majetku, seznam osob německé národnosti, seznam novousedlíků, závěrečné vyúčtování národní správy, příděly usedlostí, zápisy o revizi národní správy 1945-1948, katastrální záležitosti, rolnická komise, posudkové zápisy, popis a odhad zemědělských usedlostí, pozemnostní archy, akce osídlení obce 1948, zemědělství - povolení pěstování tabáku, průzkum půdy, soupisy orné půdy 1948-1950, stavební plán (adaptace hostince) 1947, obecní rozpočty a výroční účty 1946-1949, knihy příjmů 1954-1973, knihy vydání 1954-1973, knihy pohledávek 1954-1960, pokladní kniha 1945-1958, deníky 1954-1957, majetkoprávní záležitosti do roku 1960, stavební záležitosti (výměry ONV Znojmo) do roku 1960, domovní seznam 1953, evidence obyvatel 1953-1974, zápisy z prověrek a kontrol 1958-1962, regulace Jevišovky 1960-1961, majetkoprávní záležitosti 1960-1976, inventární knihy 1958-1981, pozemnostní arch 1962, fotografie b.d., 1961-1963, obecní kronika 1958-1967, 1967-1981, konfiskace, příděly půdy a národní správy 1945-1948, volby 1953, 1971, stavební záležitosti 1957-1967, majetkoprávní záležitosti 1961-1968, rozbory hospodaření MNV (neúplné) 1961-1965, zemědělské záležitosti 1962-1964, JEP 1964-1977, vodohospodářské záležitosti 1967, rozpočet 1962, inventarizace 1955-1957, plán zvelebení obce 1960-1965, bytové hospodářství 1962-1965, plány činnosti MNV 1963-1976, jednotný plán kulturně výchovné činnosti 1964, plěnéní plánu 1965, 1974, předávací protokoly 1964-1976, závazky 1965, Vítonická čáp - zpracovaj (3 ks.) 1960-1961.
Archiv:
Datace:
1945 - 1976 (1987)
Původce:
Místní národní výbor Vítonice - usnesením plenárního zasedání ONV Znojmo č. XXI-57/01 ze dne 27. 04. 1976 bylo schváleno zřízení společného MNV pro obce Prosiměřice, Kyjovice a Vitonice se sídlem v obci Prosiměřice s platností ode dne vyhlášení voleb do NV (22. - 23. říjen 1976) - usnesením plenárního zasedání ONV Znojmo č. XIX-503/16 ze dne 24. 04. 1980 s platností od 1. 7. 1980 schváleno zřízení společného MNV pro obce Kyjovice, Prosiměřice, Těšetice a Vítonice se sídlem v obci Prosiměřicích - k 1.1.1986 obec příslušná do matričního obvodu Prosiměřice
Místo vzniku:
Pelhřimov - Terst
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Vracovice

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze zasedání pléna a rady MNV 1948-1963, zápisy ze schůzí komise bezpečnostní 1960-1963, inventární kniha MNV 1963 (1966), zápisy o výsledku roční inventury 1958-1959, rozpočet školních potřeb 1947, výroční obecní účet 1946-1952, JEP 1954-1964, regulace potoka 1953, hlavní účetní kniha 1946-1953, kniha příjmů a vydání 1956-1964, účetní deník 1958-1964, pokladní deník 1945-1947.
Archiv:
Datace:
1945 - 1964 (1966)
Původce:
Místní národní výbor Vracovice od roku 1964 částí obce Horní Břečkov
Místo vzniku:
Žádovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Vranov nad Dyjí

Otevřít
Tematický popis: Ohlašovací kniha letních hostů 1946-1947, výkaz vydaných vysvědčení zachovalosti 1948-1951, výkaz vydaných osvědčení o státní a národní spolehlivosti 1948-1951, hlavní účetní knihy 1946-1949, pokladní deníky 1946-1949, likvidační záznam 1949, podací protokoly 1945-1983, rejstřík k podacímu protokolu 1946-1948, osídlení obce, konfiskace nepřátelského majetku, národní správa 1946-1947, voličské seznamy 1946-1948, výroční účty 1946-1949, zápisy ze schůzí místní správní komise, rady, pléna a komisí MNV 1945-1985, matriční záležitosti 1950-1964, korespondence 1958-1965, pozemkové záležitosti, likvidace zemědělských usedlostí, přídělová listina 1949-1960, zřízení místního rozhlasu 1949-1957, akce Z 1964, stavební záležitosti 1948-1964, knihy příjmů a vydání 1958-1964, deníky 1959-1965, adaptace budovy osmileté střední školy 1959-1960, volební programy NF 1972-1985, rozbor výkonu státní správy 1973-1980, rozbory hospodaření MNV 1959-1981, volby 1968-1976, seznamy výborů a komisí 1960-1967, jednací řád MNV 1969, JEP 1958-1980, generální inventarizace majetku ve správě národního výboru 1950, 1954, seznam domů 1977, přídělová listina (včelaři) 1950, majetkoprávní záležitosti 1951-1981, pojmenování ulic 1946, změna hranic katastru 1970, cestovní ruch 1970-1975, rozpočty (neúplné) 1960-1981, knihy příjmů a vydání 1965-1979, deníky 1966-1974, mapy katastru b.d., protokoly ze schůzí pléna 1989-1990, požární řád obce 1989, opatření proti břišnímu tyfu 1947.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor Vranov Místní národní výbor Vranov nad Dyjí - k 1. 1. 1986 změna názvu obce Vranov na Vranov nad Dyjí (usnesení plenárního zasedání MNV Vranov ze dne 22. 8. 1985, usnesení plenárního zasedání ONV Znojmo ze dne 26. 9. 1985 č. XIX/72-16/85; schváleno radou Jm KNV 19. 11. 1985 - Z/ONV vnitř. 282/1985) - usnesením plenárního zasedání ONV Znojmo č. XXI-57/01 ze dne 27. 04. 1976 bylo schváleno zřízení společného MNV pro obce Vranov, Podmýče a Lančov se sídlem v obci Vranov s platností ode dne vyhlášení voleb do NV (22. - 23. října 1976) - matriční obvod k 1.1.1986: Vranov nad Dyjí, Lančov, Stálky, Podmýče, Podhradí, Starý Petřín, Šafov
Místo vzniku:
Tachov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Vranovská Ves

Otevřít
Tematický popis: Protokoly ze schůzí místní správní komise, pléna, rady a komisí MNV 1945-1981, podací protokoly 1948-1975, rejstřík k podacímu protokolu 1953-1965, hlavní účetní knihy 1946-1952, pokladní deníky 1945-1949, příděl rodinných domů do vlastnictví 1948, parcelní protokol 1942-1945, kniha evidence trvalého pobytu obyvatel 1953-1961, elektrizace osady Hostěrádky 1945-1948, osídlování obce, návrh přídělu, přídělové řízení 1946-1950, změna katastrálních hranic 1948-1949, revize pozemkové reformy 1949, odevzdání konfiskovaného majetku 1949, zápisy o předání agendy MNV 1949-1978, založení STS 1949, stavební záležitosti 1949-1980, volby 1949-1981, domovní seznamy 1953-1958, katastr daně domovní b.d., zemědělské záležitosti 1955-1978, založení keramického družstva 1956, převod půdy státním statkům 1956-1957, seznam domů a bytů 1957, inventarizace 1957-1977, inventarizace národního majetku ve správě MNV 1954, plány práce orgánů MNV 1958-1981, provozovny MNV 1959-1960, přestavba školství 1960, hodnocení činnosti MNV 1960-1962, seznam nemovitých památek 1962-1974, majetkoprávní záležitostí 1967-1974, pasport obce 1970, volební programy MNV 1971-1975, ustanovení kronikáře 1974, zrušení pošty v obci 1977-1979, knihy příjmů 1954-1973, knihy vydání 1954-1973, pokladní knihy 1956-1981, deníky 1954-1973, knihy pohledávek 1958-1976, inventární knihy 1958-1967, obecní rozpočty (neúplné) 1946-1981, výroční účty 1946-1949, domovní kniha 1953-1965, kronika obce 1948-1985, přílohy 1973-1981, přihlášky a odhlášky pobytu obyvatel 1945-1987.
Archiv:
Datace:
(1942) 1945 - 1986 (2012)
Původce:
Místní národní výbor Vranovská Ves - k 1. 1. 1986 integrace k MNV Pavlice na zákaldě usnesení plenárního zasedání ONV Znojmo ze dne 26. 9. 1985 č. XIX/72-16/85 - k 1.1.1986 obec příslušná do matričního obvodu Blížkovice Místní národní výbor Vranovská Ves
Místo vzniku:
Vystrkov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Vratěnín

Otevřít
Tematický popis: Protokoly ze zasedání MNV 1946-1950, protokoly ze schůzí finanční komise 1948-1952, parcelní protokol 1946, kniha vysvědčení zachovalosti a národní spolehlivosti 1949-1954, podací protokoly 1945-1979, výpisy z pozemnostních archů 1945, výrobní a výkupní smlouvy 1949, vyúčtování národní správy 1945-1950, výstavba hospodářských budov 1947, pokladní deník (konta hospodářských usedlostí) 1945-1953, hlavní pokladní deníky 1946-1947, hlavní účetní knihy 1948-1949, zápisy z jednání trestní komise 1950, protokoly o předání a převzetí agendy a majetku MNV 1945-1948, otisky razítek 1952, zápisy ze schůzí rady MNV 1949-1979, zápisy ze schůzí pléna MNV 1960-1980, zápisy ze schůzí komisí MNV 1964-1980, zápisy ze schůzí výboru žen 1952-1965, kniha cizích příslušníků 1945-1954, knihy zemřelých 1947-1970, jednací řády MNV a komisí 1969-1976, revize hospodaření MNV 1966-1971, pozemková agenda 1960-1968, HTÚP 1962-1963, sčítání lidu 1970, volební programy NF 1972-1980, užívání názvu městys 1948-1949, převzetí správy mateřské školy 1961-1962, sbor dobrovolných hasičů 1948, knihy příjmů 1958-1959, deník 1959-1960, pokladní kniha 1969-1970, inventární knihy 1957-1977, přídělový plán obce 1947, plán obce 1960, domovní seznamy 1953-1965, volby 1976, pasport obce 1977, obecní kronika 1956-1979, přílohy ke kronice 1947-1978, zápisy ze schůzí občanského výboru Mešovice 1974-1980, výběr z korespondence 1966-1979, pasportizace ploch MNV 1977.
Archiv:
Datace:
1945 - 1980
Původce:
Místní národní výbor Vratěnín - usnesením plenárního zasedání č. XIX-503/16 ze dne 24. 04. 1980 s platností od 1. 7. 1980 schváleno zřízení společného MNV pro obce Korolupy, Lubnice, Uherčice, Vratěnín se sídlem v obci Uherčice - místní částí obce Vratěnín Mešovice, původně samostatná obec - v letech 1945-1960 správní okres Moravské Budějovice, od roku 1960 okres Znojmo - k 1.1.1986 obec příslušná do matričního obvodu Uherčice
Místo vzniku:
Prachatice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Vrbovec

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí místní správní komise, zápisy ze schůzí rady, pléna a komisí MNV 1945-1990, zápisy ze schůzí komisí MNV 1945-1970, sborník obecních příjmů 1946-1950, hlavní účetní knihy 1946-1952, pokladní deníky 1946, 1949, pokladní knihy 1974-1984, stavba rybníka (stavební deník) 1950-1951, matrika domovských příslušníků 1947-1948, seznam vojenských záložníků 1947, podací protokoly 1946-1983, rejstříky k podacím deníkům 1946-1951, nájem obecních pozemků 1950-1951, hlavní účetní kniha 1953, knihy příjmů 1956-1974, knihy vydání 1954-1975, deníky 1954-1975, pokladní deníky 1945-1956, pozemková reforma - revize 1948-1949, osídlení obce, přihlášky nepřátelského majetku, příděly usedlostí 1945-1948, rozpočty MNV 1946-1990, pozemnostní archy 1946, JEP 1959-1960, bytové listy (podle čp.) 1946-1952, seznam osídlenců obce b.d., domovní seznamy 1953-1969, stavební záležitosti 1964-1973, majetkoprávní záležitosti 1966-1973, pasport obce 1967, volby 1971, jednací řád MNV 1972-1983, záležitosti hřbitova 1973, záležitosti památkové péče 1973, akce "Z" 1973, peněžní deníky provozoven MNV 1968-1972, knihy pohledávek 1967-1973, občanského výboru Hnízdo 1972-1980, rozbor hospodaření (neúplné) 1979-1982, seznam členů rady, pléna a komisí MNV 1981, rozbor výkonu státní správy 1977-1983, inventarizace 1978-1984, volby - seznam kandidátů b.d., seznam kulturních pracovníků b.d., školské záležitosti 1980-1984, hospodaření drobných provozoven MNV 1983, volební program NF 1972-1975, inventární kniha provozovny MNV 1968-1969, inventární knihy 1961-1991, zápisy ze schůzí občanských výborů Dyjákovičky, Hnízdo a Chvalovice 1966 -1990, seznam občanů b.d., reintegrace MNV 1990, obecně závazná nařízení MNV 1979, volební program NF 1986-1990, rozbor výkonu státní správy 1985-1990, personální záležitosti MNV 1973-1980, pasport obce 1971-1990, drobné provozovny MNV 1969-1991, akce "Z" 1972-1982, stavební záležitosti 1977-1987, ochrana přírody 1980-1990, kulturní památky obce 1973, 1977, majetkoprávní záležitosti 1967-1987, zemědělské usedlosti, vinné sklepy - ocenění nemovitosti 1974, 1977, bytové hospodářství 1976-1987, místní dějiny 1979-1980, sčítání lidu, domů a bytů 1970, rozpočty 1974-1990, kronika obce 1946-1990, spisy místní správní komise 1946, plán - závlahy v k. ú. Hnízdo b.d.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990 (1992)
Původce:
Místní národní výbor Vrbovec - pro obec Dyjákovičky, Chvalovice byl zřízen společný MNV se sídlem v obci Dyjákovičky od 01. 04. 1976 - usnesením plenárního zasedání č. XIX-503/16 ze dne 24. 04. 1980 s platností od 1. 7. 1980 schváleno zřízení společného MNV pro obce Dyjákovičky, Chvalovice, Vrbovec se sídlem v obci Vrbovec - částí Vrbovce po roce 1960 osada Hnízdo - k 1.1.1986 obec příslušná do matričního obvodu Znojmo
Místo vzniku:
Pelhřimov - Humpolec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Výrovice

Otevřít
Tematický popis: Protokoly ze schůzí pléna a rady MNV 1946-1972, podací protokoly 1946-1980, hlavní účetní knihy 1945-1953, pokladní deník 1950-1953, stavební záležitosti 1946-1951, voličské seznamy 1946-1949, protokoly ze schůzí komisí MNV 1956-1976, katastrální záležitosti (evidenční listy o plochách kultur, JEP) 1943-1976, katastr k dani domovní 1957-1962, sčítání lidu 1970, zemědělské záležitosti 1959-1962, záznamy z prověrek JZD a MNV 1962, záznamy o převodu majetku ze zrušené školy ve Výrovicích 1974, stavební záležitosti 1952-1969, korespondence 1958-1980, knihy příjmů 1959-1973, kniha příjmů provozovny MNV 1959, knihy vydání 1959-1973, deníky 1960-1973, kniha daní a poplatků 1958-1959, kniha pohledávek 1965, 1972, kniha dlužníků 1961, inventární knihy 1954-1974, katastrální plán b.d., katastrální mapa b.d., plán k návrhu HTÚP 1964, plány práce pléna a rady MNV 1979-1980, rozpočty MNV 1966-1979.
Archiv:
Datace:
(1943) 1945 - 1980
Původce:
Místní národní výbor Výrovice - usnesením plenárního zasedání č. XIX-503/16 ze dne 24. 04. 1980 s platností od 1. 7. 1980 schváleno zřízení společného MNV pro obce Tvořihráz, Výrovice, Želetice a Žerotice se sídlem v obci Žerotice - k 1. 1. 1986 integrace k MNV Horní Dunajovice - rada ONV Znojmo schválila dne 15. 05. 1980 s účinností od 01. 07. 1980 úpravu matričních obvodů v okrese Znojmo: vyčleňuje se obec Výrovice z matričního obvodu Mikulovice a začleňuje se do matričního obvodu Prosiměřice - k 1.1.1986 obec příslušná do matričního obvodu Prosiměřice
Místo vzniku:
Lísky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Vysočany

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí rady a pléna NV 1963-1976, zápisy ze schůzí zemědělské komise 1959-1965, zápisy ze schůzí stavební komise 1961-1966, inventární knihy 1954-1960, spisy z rozhodnutí rady 1956-1970, místní rozhlad (technická dokumentace, revize) 1948-1972, rozpočet 1961, výstavba obce, projektová dokumentace, stavební spisy 1956-1970, knihy příjmů 1954-1974, knihy výdajů 1954-1974, deníky 1954-1973, pokladní knihy 1947-1957, knihy pohledávek a dluhů 1956-1975, peněžní deník provozoven MNV 1961-1964.
Archiv:
Datace:
1947 - 1976
Původce:
Místní národní výbor Vysočany - usnesením plenárního zasedání ONV Znojmo č. XXI-57/01 ze dne 27. 04. 1976 bylo schváleno zřízení společného MNV pro obce Bítov, Oslnovice, Vysočany a Zblovice se sídlem v obci Bítov s platností ode dne vyhlášení voleb do NV (22. - 23. říjen 1976) - usnesením plenárního zasedání č. XIX-503/16 ze dne 24. 04. 1980 s platností od 1. 7. 1980 schváleno zřízení společného MNV pro obce Bítov, Chvalatice, Oslnovice, Vysočany, Zblovice se sídlem v obci Bítov - k 1.1.1986 obec příslušná do matričního obvodu Bítov
Místo vzniku:
Chudenín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Zábrdovice

Otevřít
Tematický popis: Protokol o předání obecní správy 1948, vysvědčení zachovalosti (Melkus, Alois) 1949, rozpočet 1946-1949, výroční obecní účet 1945-1948, stavební dokumentace - čp. 70 1949, hlavní účetní knihy 1946-1949.
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
Místní národní výbor Zábrdovice - v roce 1949 obec sloučena s obcí Vedrovice v jednu a stanoven název Vedrovice - obec sloučena na základě výnosu ONV Moravský Krumlov ze dne 28. 10. 1949 zn. 172-26/10-1949-I s platností k 01. 12. 1949 - okres Moravský Krumlov
Místo vzniku:
Dřísy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace